Emiko Funatso & Arai Masako

Hiroshima Survivors who tend the Peace Gardens.